การแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย

กรณีผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีประสงค์จะแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหาย หรือเสียหายจะต้องดำเนินการ ดังนี้
3.1 จะต้องยื่นแบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย ตามแบบ ส.บช. 2 พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานประกอบการขอแจ้งบัญชีฯ สูญหายหรือเสียหาย ตามที่ระบุไว้ในแบบ ส.บช. 2 ดังนี้
3.1.1 สำเนาหลักฐานของผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชี ดังนี้
สำเนาหนังสือรับรองรายการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล กรณีเป็นนิติบุคคล
สำเนาทะเบียนพาณิชย์ กรณีเป็นนิติบุคคลต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย หรือบุคคลธรรมดา-สำเนาการขอมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร กรณีเป็นกิจการร่วมค้า
3.1.2 ภาพถ่ายสถานที่เกิดเหตุ กรณีบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีเสียหาย
3.1.3 หลักฐานที่แสดงได้ว่ามีการสูญหาย/เสียหายจริง
3.1.4 หนังสือมอบอำนาจที่ติดอากรครบถ้วนพร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมอบหมายให้ผู้อื่นทำการแทนสำเนาเอกสารประกอบคำขออนุญาตทุกฉบับจะต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาโดยผู้มีอำนาจทำการแทนนิติบุคคลพร้อมประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) หรือโดยผู้รับมอบอำนาจแล้วแต่กรณี

3.2 จำนวนแบบแจ้งแจ้งบัญชีฯ สูญหายหรือเสียหายที่ใช้ ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องยื่นแบบแจ้งบัญชีฯ สูญหายหรือเสียหาย (แบบ ส.บช.2) ดังนี้
3.2.1 กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบ ส.บช. 2 จำนวน 2 ชุด
3.2.2 กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอื่น ให้ยื่นแบบ ส.บช. 2 จำนวน 3 ชุด
3.3 สถานที่ยื่นแบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหาย
3.3.1 กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นแบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือเสียหายต่อสารวัตรบัญชีประจำ สำนักงานบัญชีประจำท้องที่กรุงเทพมหานครหรือต่อสารวัตรใหญ่บัญชี สำนักงานกลางบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ รมทะเบียนการค้า
3.3.2 กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีสถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่ในเขตท้องที่จังหวัดอื่นให้ยื่นแบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการสอบบัญชีสูญหายหรือเสี่ยหายต่อสารวัตรบัญชีประจำ สำนักงานท้องที่จังหวัด ณ สำนักงานทะเบียนการค้าจังหวัด ที่นิติบุคคลดังกล่าวตั้งอยู่ หรือจะยื่นต่อสารวัตรใหญ่ บัญชี สำนักงานกลางบัญชี ณ สำนักกำกับดูแลธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า
3.4 ระยะเวลาที่จะต้องยื่นแบบ ส.บช. 2ผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีจะต้องยื่นแบบแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีสูญหายหรือ เสียหาย (แบบ ส.บช. 2) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ทราบหรือควรทราบถึงการสูญหายหรือเสียหายนั้น

admin
สมัครรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

สมัครรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

แค่กรอกอีเมลล์ ก็จะได้ร่วมรับข้อมูลข่าวสารจากทางเราก่อนใครเพื่อน

You have Successfully Subscribed!