ภาพรวมในการกำกับดูแลรายงานทางการเงิน

รายงานทางการเงินถือเป็นข้อมูลสำคัญที่แสดงถึงฐานะทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการในตลาดทุน  อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุน และยังมีส่วนช่วยในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ตลาดทุนไทยด้วย  ก.ล.ต. จึงได้ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลและพัฒนาคุณภาพของรายงานทางการเงิน  เพื่อให้รายงานทางการเงินที่กิจการในตลาดทุนเปิดเผยต่อสาธารณะ เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส  เป็นประโยชน์ต่อผู้ลงทุน และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  โดยการดำเนินการของ ก.ล.ต. จะประกอบไปด้วย 3 ด้าน คือ

การพัฒนามาตรฐานวิชาชีพบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพและความเชื่อมั่นของข้อมูลในรายงานทางการเงินของกิจการในตลาดทุน  ก.ล.ต. จึงมุ่งเน้นที่จะผลักดันและสนับสนุนให้สภาวิชาชีพบัญชีกำหนดมาตรฐานวิชาชีพบัญชีของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งในส่วนของการพัฒนามาตรฐานการบัญชีให้เป็นไปตาม International Financial Reporting Standards (IFRSs) ที่กำหนดโดย International Accounting Standards Board (IASB) และมาตรฐานการสอบบัญชีให้เป็นไปตาม International Standards on Auditing (ISAs) ที่กำหนดโดย International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB)

การกำกับดูแลผู้สอบบัญชี

ก.ล.ต. ได้ให้ความสำคัญกับผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพอิสระที่มีส่วนสำคัญในการช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลที่กิจการเปิดเผย  พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จึงได้กำหนดให้ผู้สอบบัญชีของกิจการในตลาดทุนต้องได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.  และ ก.ล.ต. จะติดตามดูแลคุณภาพการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในตลาดทุนอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการกำกับดูแลผู้สอบบัญชีสากล โดยเป็นการกำกับดูแลทั้งในด้านคุณภาพในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีแต่ละราย และคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดด้วย

การติดตามดูแลรายงานทางการเงินของกิจการในตลาดทุน

ก.ล.ต. ได้กำหนดให้การจัดทำและการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่กำหนดขึ้นโดยสภาวิชาชีพบัญชี ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ และต้องมีผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เป็นผู้สอบทาน (กรณีงบการเงินรายไตรมาส) หรือตรวจสอบ (กรณีงบการเงินประจำปี)   รวมทั้งติดตามและตรวจทานงบการเงินของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทุกไตรมาสเพื่อให้มั่นใจว่าผู้ลงทุนจะได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน และหาก ก.ล.ต. พบว่า งบการเงินมีข้อผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง จะสั่งให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ทำการแก้ไขงบการเงินให้ถูกต้อง และเผยแพร่ข้อมูลการสั่งแก้ไขงบการเงินบนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต.  ในกรณีที่ ก.ล.ต. ตรวจทานงบการเงินแล้วพบว่า บริษัทที่ออกหลักทรัพย์มีการทำธุรกรรมที่อาจมีข้อสงสัยว่าผิดปกติ หรือกรณีอื่นใดที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหลักทรัพย์หรือต่อการตัดสินใจในการลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท ก.ล.ต. ก็อาจสั่งให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จัดหาผู้สอบบัญชีเพื่อทำการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ และรายงานให้ ก.ล.ต. ทราบ ซึ่งการสั่งการดังกล่าว ก.ล.ต. จะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ก.ล.ต. เพื่อให้ผู้ลงทุนทราบด้วยเช่นกัน

admin
สมัครรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

สมัครรับข้อมูลข่าวสารจากเรา

แค่กรอกอีเมลล์ ก็จะได้ร่วมรับข้อมูลข่าวสารจากทางเราก่อนใครเพื่อน

You have Successfully Subscribed!